echo shore/m15o/ | nc nightfall.city 1900 | less
.___.
(o,o) m15o's
{'"'} chilling by the shore
-"-"-

=> journal.xtw
=> https://lipu.li/?u=m15o